NK Website Banner

NK Website Banner

Maatschappelijke projecten

 

School actieve vereniging

Het KNKV heeft een aantal producten ontwikkeld waarin een binnen schools aanbod doorloopt in een verenigingsaanbod. Het KNKV wil dan ook graag om de deelnemende vereniging bewuster en schoolactiever te maken en het sportaanbod duidelijker te promoten o.a. door een schoolactief pakket aan te bieden. Daarnaast wil het KNKV graag voor het voortgezet onderwijs nieuw sportaanbod ontwikkelen met daarin een aantrekkelijke spelvorm, die ook als basis kan dienen voor de schoolcompetitie.

 

Meedoen Alle Jeugd door Sport

Via het programma "Meedoen Alle Jeugd Door Sport"  zet de vereniging zich vooral in voor alle jongeren in achterstandsposities om plezier te beleven aan structurele sportdeelname en aan de korfbalsport in het bijzonder. Het  programma is ook bekend onder  "Tijd voor korfbal" . Speciale aandacht wordt gegeven aan jongeren onder de groep nieuwe Nederlanders. Iedereen is welkom, ongeacht huidskleur of religie om respectvol met elkaar te sporten en socialiseren. Meet info over de evaluatie en resultaten van het project MAJDS klik hier.

 

Jeugdsportcoördinator / Buurtsportcoach

Een Jeugdsportcoördinator heeft een zogenaamde combinatiefunctie. Hij of zij werkt in twee werkvelden: op de sportvereniging en op school. De combinatiefuncties vloeit voort vanuit de landelijke regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. Binnen de vereniging is een Jeugdsportcoördinator Korfbal en een Buurtsportcoach Racketsporten actief voornamelijk gericht op Primair Onderwijs binnen de krachtwijk Den Haag Zuidwest. Binnen de vereniging houdt de Jeugdsportcoördinator zich bezig met korfbal gerelateerde jeugdactiviteiten, wijkactiviteiten alsmede KombiFit t.b.v. senioren. De Buutsportcoach Racketsporten is gericht op de (toekomstige) tennisjeugd alsmede senioren welke tennissen en andere racketsporten volgen via het KombiFit programma.

 

Sinds september 2013 zullen zowel de Jeugdsport Coördinator als de Buurtsportcoach zich gaan inzetten voor het BeweegMee! programma welke zich richt op volwassenen met overgewicht en waarbij  i.s.m. zorgverzekeraars IZA Cura , Azivo en Florence sociale minima extra ondersteund worden m.b.t. een gezonde leefstijl. De cursus GALM en Beweegkuur instructeur zijn gevolgd om een optimale begeleiding mogelijk te maken.

 

Schoolsporttoernooien Primair Onderwijs (PO)

De  vereniging organiseert i.s.m. met Sport Support vanuit de gemeente Den Haag korfbaltoernooien voor scholen in het primair onderwijs  waarbij kinderen vooraf kennis te laten maken met de korfbalsport ter voorbereiding. Ook worden er tennistrainingen verzorgt ter voorbereiding en/of kennismaking met de mogelijkheid om lid te worden van Eibernest Tennis.

 

Participatie en gezondheid Jeugd in de wijk

De vereniging ontplooit initiatieven binnen haar accommodatie om de gezondheid van de jeugd te bevorderen door aandacht te vestigen op gezonde voeding en het drinken van water i.p.v. suikerrijke frisdranken. Gedurende de schoolvakanties wordt er een sport en spel SPEKTAKEL dag georganiseerd inclusief educatieve onderdelen (Voorjaar-, Zomer- en Herfst Spektakel). Hierbij wordt samengewerkt met het onderwijs, NSO's en Welzijn. Het keurmerk Frisse sportclub (alcohol beleid) werd in 2010 behaald. I.s.m. Stichting Mooi! wordt de Sportmix georganiseerd; kennismaken met nieuwe sporrten voor kinderen van 6-12 jaar.

 

Gezondheid ouderen (Sportief gezond / KombiFit)

De vereniging zet zich in om oud(eren)leden alsmede ouders van jeugdleden, buurtbewoners meer te laten bewegen middels het KombiFit aanbod. Tevens wordt er  samengewerkt met de seniorensportverenigingen die binnen de sportaccommodatie een divers sportprogramma i.s.m. de vereniging aanbiedt. Een leven lang sporten bij de Eibers is het motto.

 

Gezonde(re) leefstijl volwassenen (BeweegMee! / KombiFit)

Het programme BeweegMee! welke gericht is op volwassenen met overgewicht en waarvoor speciale (tijdelijke) begeleiding door de gemeente beschikbaar is geteld, sluit prima aan bij het eerder genoemde KombiFit aanbod. I.s.m de 1e lijnszorg (huisarts, praktijkondersteuner, dieetist, fysio) worden mensen gekoppeld aan het KombiFit programma en vindt er terugkoppeling plaats over de voortgang van de deelnemers.

 

Gezonde werknemers, werkgevers en ZZP-ers

HKV/Ons Eibernest is lid van Business Club Escamp en werkt samen met de leden ter bevordering van de gezondheid op de werkvloer.

 

Medegebruik accommodatie door samenwerking

De sportvereniging heeft haar accommodatie geschikt gemaakt voor andere organisaties zoals buitenschoolse opvang (Dion Dak - Steenwijklaan en voorschool De Wildebras) en/of nieuwe takken van sport zoals de aanleg van een beachcourt. Binnen de accommodatie van de vereniging vinden divers activiteiten plaats waaronder (naschoolse)sport (o.a. OBS De Wissel en EBS Tamar), volleybal (Sovicos), korfbal (ALO), evenementen, seniorensport (sportvereniging Zuidhaghe 55+) alsmede diverse culturele en sociale activiteiten i.s.m. stichting Mooi!. Op het beachcourt traint o.a. Beach Team Holland. Buurtverenigingen, VVE's,  diverse wijkorganisaties alsmede Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag organiseren regelmatig bijeenkomsten binnen de accommodatie.

 

Leerbedrijf

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. De vereniging is officieel Calibris leerbedrijf gericht op de sport en biedt stageplaatsen t.b.v. sport(management)opleidingen. De vereniging is gecertificeerd Calibris leerbedrijf.

 

Escamp vrijwilligerscentrale

Tevens biedt de vereniging i.s.m. de vrijwilligerscentrale Escamp werkzaamheden aan mensen welke veelal om gezondheidsrede langer niet aan het arbeidsproces mee kunnen doen. Dit om opgedane ervaringen is dit vrijwilligersproces te kunnen gebruiken bij herintegratie in een toekomstig arbeidsproces.

 

Wijknetoverleg

HKV/Ons Eibernest participeert in het wijknetoverleg Moerwijk en Morgenstond om samen met partijen (waaronder welzijnsorganisaties, 1e lijns zorg, woningcorporaties en wijk organisaties) haar steentje bij te dragen in een het creëren van een veilige en gezonde wijk.

 

Tevens speelt de vereniging een actieve rol op wijkactiviteiten waaronder:

  • Het plein tot plein Festijn (Wateringseveld)
  • Escamp festival (Leyweg e.o.)
  • Pretpark Zuiderpark (Het Zuiderpark e.o.)
  • Braderieën in de directe omgeving

 

De vereniging is in voorbereiding een maatschappelijke paragraaf aan haar statuten toe te voegen. Dit   mede gezien haar rol als Buurthuis van de Toekomst welke in juni 2013  door Wethouder Karsten Klein werd bekrachtigd door het aanbrengen van het zo gehete "BvdT bordje" op de gevel aan de ingang van de accommodatie. Ter realisatie van het Buurthuis van de Toekomst is een personenlift gerealiseerd alsmede zonneschermen aangebracht, nieuwe dakbedekking en  gevelplaten voor de sporthal en is de hele accommodatie van een nieuwe verflaag voorzien. Dit is mogelijk gemaakt door de een subsidie vanuit de gemeente Den Haag en een eigen bijdrage vanuit vereniging en stichting HKV/Ons Eibernest.