NK Website Banner

U wordt doorgestuurd naar haagskorfbal.nl na 6 seconden

NK Website Banner

BinKix Kerst

Buurthuis van de Toekomst

 

Sportief Buurthuis van de Toekoms HKV/ Ons EibernestSportief BvdT 2016 v2 487 x 280

 

Onze vereniging zet zich reeds vele jaren in voor diverse doelgroepen in de wijk Moerwijk en Morgenstond en organiseert diverse activiteiten. Iedereen is welkom en kan meedoen bij de Eibers, ongeacht leeftijd, een beperking, religie, huidskleur, status en/of geaardheid. Onze accommodatie en vrijwilligers bieden unieke mogelijkheden voor evenementen, samenwerkingen en doelgroepen.

 

Het Buurthuis van de Toekomst (BvdT) is een bekend concept in Den Haag en inmiddels ook erbuiten. Wat in 2012 als reactie op bezuinigingen in het welzijnsbeleid en de sluiting van welzijnsaccommodaties is gestart om multifunctioneel accommodatiegebruik en samenwerkingen in de wijk te bevorderen, is inmiddels uitgegroeid tot een stadsbreed netwerk van Buurthuizen van de Toekomst in de sectoren welzijn, sport en zorg. De eerste jaren van het project is gefocust op het werven van nieuwe Buurthuizen van de Toekomst en het introduceren van het concept in de stad. Deze eerste fase is nu afgerond: Den Haag is bekend met het Buurthuis van de Toekomst en er zijn al 45 accommodatie gelabeld met het bordje Buurthuis van de Toekomst.

 

Visie 2016

Beide ambities uit het coalitieakkoord zijn belangrijke pijlers voor het Buurthuis van de Toekomst. Dit betekent dat de gemeente zich met het Buurthuis van de Toekomst de komende jaren zal richten op:

  1. Verdere uitbouw van het concept door te zorgen voor (a) continuïteit onder de Buurthuizen van de Toekomst en (b) meer bekendheid van de Buurthuizen van de Toekomst in de stad;
  2. Dichtbij de burger organiseren van zorg en welzijn door (c) versterken van de wijkfunctie van de Buurthuizen van de Toekomst en (d) zorgen voor meer co-eigenaarschap in de stad.

 

Doelen Buurthuis van de Toekomst

  1.        Continuïteit 90% van de huidige BvdT’s zijn dit over 5 jaar nog steeds
  2.        Communicatie De bekendheid van de BvdT’s is onder bewoners in de wijk gegroeid
  3.        Wijkfunctie De rol van het BvdT als algemene voorziening is versterkt
  4.        Co-eigenaarschap Bewoners en organisaties zijn mede-eigenaar van het BvdT

 

Stages Haagse Hogeschool

In 2016 starten vier BvdT met een pilot in samenwerking met de Haagse Hogeschool om stageplekken aan te bieden bij de accommodaties. De gemeente heeft hier een faciliterende rol in gespeeld door de vraag op te halen bij de Buurthuizen van de Toekomst en deze te koppelen aan de Haagse Hogeschool. De Buurthuizen van de Toekomst zijn zelf verantwoordelijk voor de formulering van de stageopdracht en het begeleiden van de student. Komend schooljaar moet uitwijzen of een stage bij het BvdT aantrekkelijk is voor studenten en hoe ze hierop reageren. Mocht het een succes zijn dan kunnen meer Buurthuizen van de Toekomst zich aanmelden om als stageplek te fungeren. Door stages aan te bieden aan studenten zal het BvdT nog meer een plek worden van de bewoners voor de bewoners door de bewoners van de wijk. HKV/Ons Eibernest heeft een stageopdracht geformuleerd.

 

 

Het ideale Buurthuis van de Toekomst

Het afgelopen jaar is het Buurthuis van de Toekomst een nieuwe weg ingeslagen: van de start in 2012 waar het creëren van nieuwe BvdT’s centraal stond naar het ondersteunen en versterken van de 45 bestaande BvdT’s. De vraag die daarbij op komt bij de BvdT’s, de Projectleider Haagse Kracht en sport is: Wat is een ideaal Buurthuis van de Toekomst? Antwoord op deze vraag is cruciaal voor een goed aanbod aan ondersteunende instrumenten voor de BvdT’s. Kern van het Buurthuis van de Toekomst is dat er veel verschillen zijn maar de basis is gelijk: samenwerking en multifunctionaliteit.

 

Het Buurthuis van de Toekomst HKV/Ons Eibernest bevindt zich op redelijk korte afstand van de volgende Buurthuizen waarmee afstemming plaatsvindt:

  1.           Ontmoetingscentrum Morgenstond
  2.           Wijkcentrum Moerwijk
  3.           Manege de Eendenkooi
  4.           Florence ( voorheen Gulden Huis)

 

 

Sportnota 2015-2018

Iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging. Dat is sinds jaren het streven van de gemeente Den Haag,

Gelukkig zijn steeds meer Hagenaars de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. De sport in Den Haag staat er goed voor, maar het kan altijd beter

en de ambities Iiggen hoog. Wij willen nog meer Hagenaars verleiden tot een actieve Ieefstijl. Mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap en afkomstig uit alle delen van Den Haag. Den Haag is ambitieus op het gebied van sport omdat sport Den Haag sterker maakt.  Het hebben van voldoende

sportieve mogelijkheden zorgt dat inwoners Den Haag ervaren als een prettige stad om te leven. Sport is eén van de krachtigste middelen om de

samenleving te vitaliseren en verbindingen te leggen tussen groepen mensen.  Omdat sport breed aanspreekt en veel gedrevenheid en energie met zich

meebrengt. Sport kent geen kleur,  iedereen wordt gelijk behandeld volgens dezelfde spelregels. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners een vanzelfsprekendheid wordt. Met het  ondersteunen van sport zorgt Den Haag dus voor een kwalitatief hoogwaardig

Ieeflklimaat met gezonde, energieke burgers.

 

Als sportief Buurhuis maakt HKV/Ons Eibernest zich hard om verdere invulling te geven aan deze sportnota, met name voor de speciale doelgroepen.

 

Buurtscans

De gemeente Den Haag heeft gedurende 2015 nieuwe buurt/wijkscans uitgevoerd.

Als sportief Buurthuis van de Toekomst committeert HKV/Ons Eibernest zich aan de aandachtspunten voor de wijken Morgenstond en Moerwijk waar een sport- en beweegachterstand t.o.v. het Haage gemiddelde substantieel is. Het sportieve Buurthuis van de Toekomst HKV/Ons Eibernest heeft veel ingredienten in zich om een verschil te kunnen maken.

 

Mede op basis van bovenstaande, HKV/Ons Eibernest een sportvereniging is met een zeer uitgebreide sportaccommodatie en de uitkomsten van de gebied scans van de omliggende wijken  heeft er toe geleid dat HKV/Ons Eibernest zich manifesteert als een Sportief Buurhuis van de Toekomst welke zich richt op zowel nieuwe doelgroepen alsmede samenwerkende partners op dit vlak.

 

Speerpunten zijn

-  Spektakels voor jeugd 4-12 jaar waarbij sportieve- alsmede culturele- en educatieve aspecten hand-in-hand gaan.

-  Seniorensport (KombiFit) waarbij een laagdrempelig en vraaggericht beweegaanbod wijkbewoners motiveert tot deelname.

-  Volwassenen met overgewicht welke een gezonde(re) leefstijl nastreven.

-  Naar aanloop van de Special Olympics 2018 zet HKV/Ons Eibernest zich in om mensen met een beperking optimaal te kunnen laten sporten.

 

Gezien de huidige situatie van Moerwijk en Morgenstond verdienen vanuit de gemeente Den Haag en HKV/Ons Eibernest met name gezinnen met een lagere econoCoalitie Gezond Gewetenmische status extra aandacht. Voor al onze contributies zijn de voorwaarden van de Ooievaarspas regeling van toepassing zodat iedereen kan deelnemen aan de activiteiten welke wij als vereniging organiseren. HKV/ Ons Eibernest is in 2015 toegetreden tot de coalitie Gezond Geweten, welke zich speciaal inzet voor samenwerkingen tussen de gelinieerde partners.

 

Samenwerking 

Diverse organisaties maken reeds gebruik van onze accommodatie waaronder een Naschoolse Opvang (Dion Dak) , wijkorganisaties, welzijn organisaties, scholen (o.a. De Wissel en de Kinderwinkel), welzijn (o.a. Middin en Stichting Mooi)  voor kinderen al dan niet met een beperking) alsmede sportverenigingen (o.a. Sovicos en ALO) en organisaties van sport evenementen. Hiertoe wordt de planning en voorwaarden afgestemd met zowel de vereniging  als Stichting HKV/Ons Eibernest, welke de gehele accommodatie beheert en onderhoudt. Zie filmpje.

 

Evenementen 

Tevens zet de vereniging zich met haar vrijwilligers in bij te dragen aan de organisatie van sportief-maatschappelijke evenementen t.b.v. de gemeente Den Haag of de omliggende wijken alsmede evenementen welke gericht zijn op specifieke doelgroepen waaronder jeugd, volwassenen, senioren al dan niet met een beperking Ook voor de houders van de Ooievaarspas worden evenementen georganiseerd. Onze Jeugdsport Coordinatoren geven sportlessen op diverse basisscholen alsmede aan senioren.

 

WIJ ZIJN DE EIBERS

 

 

Interviews Buurthuis van de Toekomst

Filmpje Buurthuis van de Toekomst

BNR Radio interview

 

Om in contact te komen met de ambassadeur Buurthuis van de Toekomst binnen de vereniging HKV/ Ons Eibernest kunt u klikken om de volgende link: ambassadeur.

 

Naast sportieve doelstellingen heeft HKV/ Ons Eibernest ook maatschappelijke doelstellingen, immers in ons Huishoudelijk Regelement is speciaal een maatschappelijke paragraaf opgenomen. Ook om deze doelstelling te kunnen bereiken zijn we op zoek naar sponsoren die zich op maatschappelijkvlak samen met de Eibers zich willen onderschijden.

 

 

Een levenlang sporten doek 499 x 198

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten